Post doc i Digital sundhed: Videokonsultationer at Syddansk Universitet

Posted 1 week ago


Ved Institut for Kulturvidenskaber (IKV), Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet i Odense opslås en stilling som post doc i en periode på 16 måneder til projektet ”Videokonsultationer’ til besættelse 1. januar 2020 eller snarest muligt derefter.
Institut for Kulturvidenskaber varetager forskning, undervisning og formidling inden for filosofi, kulturstudier, litteratur, medievidenskab og uddannelsesvidenskab. Information om Institut for Kulturvidenskaber findes på http://www.sdu.dk/ikv
Den opslåede stilling indgår i SDU’s strategiske satsning Human Health og undersøger Videokonsultationer i almen praksis i et samarbejde mellem Institut for Kulturvidenskaber (IKV) og Forskningsenheden for Almen Praksis (FEA).
Om Videokonsultationer i almen praksis:
Videokonsultation er på vej i almen praksis og kan have den store fordel for patienten, at hverken han/hun selv eller de pårørende behøver at møde op i lægens praksis. Præmisserne for konsultationen er imidlertid væsentligt anderledes, når patienten i stedet for at sidde hos lægen opholder sig hjemme, på arbejde eller andetsteds. I en videokonsultation oplever læge og patient hinanden på en skærm, kan have svært ved at aflæse ansigtsudtryk og høre hinanden alt efter den tekniske løsning, hørenedsættelser etc. Parterne ved måske ikke, hvem der er til stede i rummet (uden for skærmens vindue), og håndtryk, berøring og undersøgelse er ikke muligt. Denne konsultationsform rejser således en række nye strukturelle, tekniske, organisatoriske og relationelle problemstillinger.

Stillingsindhold

I det daglige arbejde omkring projektet indgår ansøger i tæt samarbejde med lektor Anette Grønning, Institut for Kulturvidenskaber og forskningsgruppen Digital Konsultation https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/ikv/forskning/forskningsprojekter/forskningsprojekt+digital+konsultation Ansøger kommer ligeledes til at arbejde tæt sammen med en lignende post doc (også åbent opslag) ved Forskningsenheden for Almen Praksis.
Ansøger forventes sammen med forskningsteamet at bidrage til at undersøge:
  • Praktiserende lægers ønsker, barrierer og holdninger i forhold til at indføre videokonsultationer
  • Praktiserende lægers faglige, kommunikative og organisatoriske erfaringer med videokonsultationer
  • Patienters oplevelse af videokonsultationer
  • Patientinddragelse, roller, struktur og kommunikation i konsultationerne
  • Relationsdannelse, når billeder og video bliver en del af kontakten mellem patient og læge
  • Sårbarhed og social ulighed – hvem bliver de nye brugere? Og de nye sårbare?
  • Kommunikative og sikkerhedsmæssige udfordringer når patienten går digitalt til læge hjemmefra, fra arbejdspladsen etc.

Ovenstående spørgsmål søges besvaret ved hjælp af fortrinsvis kvalitative, men også kvantitative metoder.
Derudover forventes ansøger at bidrage med:
  • undervisning på relevante uddannelser
  • udvikling af undervisning som træner læger i ’den gode videokonsultation’
  • udvikling af formidlingsmateriale til gavn for patienter som ønsker at benytte videokonsultation

Ansøgere forventes at have deres forskningsmæssige tyngde inden for kommunikation og/eller medievidenskab gerne med fokus på analyse af samtaler mellem professionelle og borgere samt gerne erfaring med at arbejde med kvalitativ og kvantitativ metode.
Stillingsindholdet vil overvejende være forskning. Hertil kommer undervisning i et vist omfang. Desuden kan, i begrænset omfang, komme varetagelse af andre opgaver. Universitetet fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver, hvor vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Per Krogh Hansen på tlf.: 65 50 14 51 eller e-mail: pkha@sdu.dk

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold mv.

Ansættelsen som Postdoc er midlertidig (max. 4 år) og ophører uden yderligere varsel ved periodens udløb. I stillingen indgår ikke pædagogisk opkvalificering. Ansættelse som Postdoc kan derfor ikke alene kvalificere til senere ansættelse som lektor/seniorforsker.
Ansættelse finder sted efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC, Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2019.
Kvalifikationskravet er en erhvervet ph.d-grad på ansættelsestidspunktet. Ansøgningen skal indeholde: AnsøgningCVEksamensbeviserUndervisningsporteføljePublikationsliste med angivelse af de publikationer der vedhæftesOp til 3 af de mest relevante værker. Der vedhæftes en pdf-fil for hver enkelt publikation. Hvis der er medforfattere til en publikation, skal der vedlægges medforfattererklæring som en del af den pågældende pdf-fil
Ansøgning og alle bilag skal være på dansk, engelsk eller et af de skandinaviske sprog. Kopi af originale eksamensbeviser bedes medsendt. Du bedes venligst være opmærksom på, at vi kun modtager pdf-filer og ikke zip-filer, jpg eller andre billedfiler. Den enkelte fil må ikke være over 10 MB. Såfremt du har mere end en fil til hvert felt, skal du kombinere pdf-filerne til en samlet fil inden du uploader, da hvert enkelt felt kun kan håndtere en fil. Alle pdf-filer skal være ulåste og tillade binding og må ikke være password beskyttede. Ansøgningen vil blive bedømt af et sagkyndigt udvalg. Når bedømmelsesudvalget har afgivet sin vurdering, modtager ansøgeren den del af evalueringen, der vedrører ansøger. Materialet vil herefter blive videresendt til institutlederen, som skal samle et ansættelsesudvalg. Der vil som led i den samlede vurdering af ansøgerens kvalifikationer kunne indgå en samtale. Hvis ansøgningen ikke indeholder det påkrævede materiale, kan Fakultetet afvise ansøgningen uden yderligere varsel. Ansøgninger modtaget efter deadline vil ikke blive vurderet. Bedømmelsesudvalget har mulighed for at shortliste ansøgere, hvorfor ikke-shortlistede ansøgere ikke vil modtage en bedømmelse. Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online", og Fakultetet forventer, at ansøgere har læst "Vejledning for ansøgere", inden der søges. Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
Attention: Often you need a pre-approval from your university or study counsellor, to be sure that projects or thesis found on E-karjera can be accepted as part of your education. Please contact the right entity in due time to ensure that you're picking the right project.

Remember to mention that you found this on E-karjera